EDZ s.r.o. 

Ceník prací a obchodní podmínky

                                         Ceník prací platný od 1.5.2020.

 

 

 Hodinová sazba pracovní dny 7:00 – 18:00 hod. 360,- Kč
 Hodinová sazba pracovní dny  SO, NE, svátky  600,- Kč
 Doprava sazba do 30km  0,- Kč
 Doprava  sazba  31 - 50km  300,- Kč/den
 Doprava  nad 50km  10,- Kč
 
Vypracování individuální cenové nabídky - cena za každou položku (řádek) 55,-Kč/ks  

Uvedené ceny jsou bez DPH .

DPH je pro rodiné domy 15% ostatní 21%.

U novostaveb se může pracovat na hodinovou sazbu nebo se sjedná cena zakázková,ta se musí sjednat písemně.

U rekonstrukcí se postupuje podobně , zákazník musí počítat s tím že rekonstrukce jsou náročnější oproti novostavbě.

 

 

                                                   Obchodní a platební podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti EDZ s.r.o.  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti smlouvy týkající se dodávky zboží nebo služby, uzavírané mezi dodavatelem, společností EDZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a odběratelem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“).

 

                                                    I  Návrh na uzavření smlouvy

1.Odběratelem je fyzická či právnická osoba, která projeví vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem, sdělí podstatné náležitosti smlouvy, tzn. fakturační údaje, místo plnění smlouvy, předmět smlouvy a předpokládaný rozsah plnění vyplývající ze smlouvy. Právnickou osobu zastupuje osoba zapsaná do veřejného rejstříku. Právnickou osobu mohou zastupovat i zaměstnanci podle §166 NOZ, dodavatel není povinen zjišťovat oprávněnost zaměstnanců, avšak v pochybnostech je možné požadovat, aby zaměstnanec toto oprávnění doložil. Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění smlouvy zaměstnanec dopustil.

 

2.Poptávka na individuální cenu služeb (cenovou nabídku) musí obsahovat požadovaný rozsah služeb, včetně pracnosti v hodinové zúčtovací sazbě , použitého materiálu a jeho množství, dopravy a ostatních nákladů. Pokud toto poptávka neobsahuje, je nutné provést návrh a zpracování individuální cenové nabídky. Návrh provedení díla i zpracování individuální cenové nabídky je placenou administrativní službou zpoplatněnou , pokud není dále uvedeno jinak.

4. Nabídka dodavatele poskytnout službu je učiněna na webových stránkách www.eldzsro.cz. Cena za poskytované služby je zveřejněna v ceníku. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku . Nabídka zboží nebo materiálu může být učiněna individuálně až po přesném určení odběratelem, způsobu dodání, nebo po zjištění potřebného materiálu k provedení díla a jeho množství. Cena dopravy se určuje podle vzdálenosti z provozního místa dodavatele do místa dodání zboží nebo služby a zpět.

5.Odběratel  objednáním služby nebo zboží souhlasí s cenami za služby dle platného ceníku,objednávka dle platného ceníku může být písemná nebo ústní a pro odběratele je zavazujicí.

 

                                                    II  Uzavření smlouvy o dílo

6.  Zhotovitelem je dodavatel, objednatelem je odběratel, věc potřebná k provedení díla je materiál. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

7. Za dílo s nehmotným výsledkem jsou považovány návrhy, posudky, měření, ověření, revize a jiné administrativně technické práce, včetně vypracování individuální cenové nabídky na základě požadavku objednatele.

8. Smlouva o dílo vzniká přijetím jednoznačného souhlasu s učiněnou nabídkou zhotovitele, přijetím zálohy na provedení díla, nebo zálohy na materiál k provedení díla, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky od objednatele na provedení díla zhotovitelem.

 9.Cenová nabídka je odhadem pracnosti v HZS, odhadem spotřeby materiálu, předpokládanou dopravou a dalších nákladů k provedení díla. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Cena za dílo uvedená v cenové nabídce je vždy považována za cenu s výhradou ve smyslu §2622 NOZ. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny o více než 10 % oproti nabídkové ceně díla. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

10. Pokud není možné určit cenu díla před uzavřením smlouvy, zejména při opravách a údržbě, kdy není možné předem určit rozsah díla, tzn. ani není možné předem navrhnout postup, pracnost, potřebný materiál a další náklady, nebo nebyla cena díla předem určena z jiného důvodu, určuje se cena díla podle ceníku a rozsahu skutečně dodaných služeb. V tomto případě je možné dílo provádět po částech.

11. Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

12.Je-li dílo prováděno v místě určeném objednatelem, je nutná součinnost objednatele zejména umožněním přístupu do určeného místa. Pokud je k provedení díla v místě určeném objednatelem potřebná elektrická energie a voda, součinnost objednatele je nutná i pro připojení k elektrické energii a opatření vody potřebné k provedení díla. Cena díla se o cenu energie a vody nesnižuje.

13. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vynaložené náklady, nebo cenu za část díla provedenou do doby odstoupení od smlouvy.

14. Zhotovitel nenese zodpovědnost, za uskladněný anebo namontovaný materiál v místě určeném objednatelem před předáním díla, za uskladněný anebo namontovaný materiál nese zodpovědnost objednatel.

15. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla,jeho části pokud je dílo rozloženo do částí nebo zrušením smlouvy dle odstavce 9 . Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno dle sjednané písemné smlouvy. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad, ihned po dokončení, pokud nebylo ujednáno se zhotovitelem před uzavřením smlouvy o dílo jinak. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

16. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Za umožnění užití díla s nehmotným výsledkem je považováno i jeho zaslání, nebo zpřístupnění s použitím komunikačních prostředků na dálku.

17.Převod povinností a práv objednatele na třetí stranu lze provést pouze se souhlasem zhotovitele. 

 

                                                  III   Odstoupení od smlouvy

18. Dojde-li k podstatné změně při plnění smlouvy, zejména v případě zjištění nepředpokládaných překážek, které smluvní strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy  mohou se strany dohodnout na změně smlouvy  nebo změně termínu plnění. Pokud dohoda není možná, lze od smlouvy odstoupit.Taktéž může dodavatel od smlouvy odstoupit pokud odběratel způsobí překážku v práci pro kterou se dílo nedá plnit svým jednáním,úpravami které nebyli při započetí zakázky známé nebo pokud přivede stavbu do stavu nepřipravené na provádění elektroinstalace(musí být hotovy veškeré hrubé stavební práce před započetím stavby).

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

20. Má-li být dílo prováděno v místě určeném objednatelem a objednatel neumožní zhotoviteli přístup ve sjednaném termínu, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s plněním smlouvy.

21. Pokud objednatel zjistí překážku ještě před sjednaným termínem plnění smlouvy, může navrhnout změnu termínu. Pokud změna termínu není možná, může od smlouvy odstoupit. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy a zhotoviteli již vznikly náklady, má zhotovitel právo na náhradu vzniklých nákladů. Pokud zhotovitel opatřil věc k provedení díla, objednatel ji musí odebrat.

22.V ostatních případech je možné odstoupit od smlouvy pouze vzájemnou dohodou smluvních stran

 

                                                   IV   Platební podmínky

23. Úhrada ceny za zboží, ceny za dílo a poskytnuté služby se provede neprodleně po převzetí zboží, převzetí díla, nebo poskytnutí služby v hotovosti. Úhradou se rozumí převzetí hotovosti dodavatelem,nebo převoden na účet dodavatele. Při přijetí platby dodavatel vydá odběrateli účtenku. V případě, že není možné vydat ihned tištěnou účtenku, může být účtenka zaslána dodavateli ve formátu PDF s použitím komunikačních prostředků na dálku.Faktura se posílá ve formátu PDF nebo v tištěné podobě.

24. Úhrada převodem na účet dodavatele je možná pouze v případě, že se o tom smluvní strany dohodly ještě před uzavřením smlouvy. Faktura, nebo jiný předpis k platbě, se zasílá s použitím komunikačních prostředků na dálku. Odběratel je povinen účtovanou částku uhradit na účet dodavatele tak, aby nejpozději v den splatnosti byla částka připsána na účet dodavatele, jinak je odběratel v prodlení.Částečně uhracená faktura se bere jako neuhlazená v celé své částce.

25. V případě prodlení s úhradou závazků vyplývajících ze smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat navíc úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není omezeno právo na náhradu škody vzniklé vymáháním dluhu.

26. Dodavatel může, v souladu s §1879 NOZ postoupit pohledávku třetí osobě i bez souhlasu dlužníka a náklady na vymáhání pohledávky budou účtovány postupitelem. Věřitel je oprávněn předat postupiteli za účelem vymáhání pohledávek i osobní údaje dlužníka.

 27. Prodávající může vyžadovat zálohu až do výše 100% ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před uzavřením kupní smlouvy, zejména pokud jde o zboží vyšší ceny anebo jde o zboží, které prodávající běžně nenabízí.

28. Zhotovitel může vyžadovat zálohu až do výše 100% ceny materiálu potřebného k provedení díla před uzavřením smlouvy o dílo, zejména pokud jde o materiál vyšší ceny anebo jde o materiál, který zhotovitel běžně nepoužívá. Pokud není možné potřebný materiál předem určit, může zhotovitel vyžadovat zálohu na provedení díla až do výše 70% předpokládané ceny díla.

29. Záloha na provedení díla s nehmotným výsledkem ve výši 100% ceny díla může být vyžadována před uzavřením smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem předávaného s použitím komunikačních prostředků na dálku, nebo před jeho předáním. Záloha ve výši 100% před uzavřením smlouvy je vyžadována, pokud odběratel byl v minulosti v prodlení závazků vyplývajících ze smlouvy vůči dodavateli..

30. Cena za parkovací oprávnění (dále jen „parkovné“) v zónách placeného stání není službou poskytovanou dodavatelem, pokud je parkovné zahrnuto do daňového dokladu dodavatele, je součástí zdanitelného plnění podle zákona o DPH. Pokud parkovné uhradí odběratel úhradou dokladu za parkovné, nebo zajistí parkovací oprávnění sám, dodavatel parkovné neúčtuje. Dodavatel může vyžadovat zálohu na úhradu parkovného a na vyřízení parkovacího oprávnění ve výši 100%. V případě odstoupení od smlouvy, nebo jinému zkrácení doby parkování, se uhrazené parkovné nevrací.

31. Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo do jednoho měsíce od předání individuální cenové nabídky a byla řádně uhrazena cena za vypracování této nabídky, cena díla se snižuje o uhrazenou cenu za vypracování cenové nabídky formou slevy při vyúčtování díla.

32. Předpokládá se, že odběratel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronicky ve smyslu §26 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH.  Pokud odběratel požaduje předání dokladu v listinné podobě, dodavatel může účtovat poplatky za tisk a doručení .  

 

                                                   V   Závěrečná ujednání

33. Smluvní strany výslovně souhlasí s předáváním informací s použitím komunikačních prostředků na dálku přes webové rozhraní dodavatele. Pokud bude následně domluveno, může být použita i komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Dokumenty jsou předávány vždy ve formátu PDF s použitím komunikačních prostředků na dálku.

34. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

35. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla dodavatele.

36. Odběratel uzavřením smlouvy nebo ústním objednáním  potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

37. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2020.  

38.Objednavatel má povinnost se seznámit s ceníkem před objednámím služeb,zpoží nebo si nechat písemně potvrdit  cenu práce,reklamace na vyfykturované částky dle ceníku nejsou akceptovány.Seznámit se musí i z obchodními podmikami pokud uzavírá objednávku ústně .

V Javůrku dne 1.5.2020

Zdeněk Gabryš jednatel společnosti EDZ s.r.o.

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.